Filozofie

Jako tradiční rodinný podnik je pro nás obzvláště důležitý vzájemný respekt, čestnost a férovost při jednání s kolegy a obchodními partnery. Jsme si vědomi naší odpovědnosti jakožto společnosti, která působí v mezinárodním měřítku. S Erdrichem se zákazníci, zaměstnanci a obchodní partneři mohou spolehnout na pevné konstanty: na dlouhodobou a spolehlivou strategii rodinného podniku a na systém hodnot, který roste více než 55 let.

Naše hodnoty

 • Spravedlnost

  Všichni přebíráme zodpovědnost a rozhodujeme rozumně.

 • Lidskost

  Žijeme našimi hodnotami a jsme příkladem toho co děláme. Multikulturní myšlení je pro nás přirozené.

 • Důvěra

  Jako rodinný podnik s historií a svou nezávislostí, budujeme pevné obchodně-partnerské vztahy s našimi zaměstnanci, obchodními partnery i společností.

 • Vášeň

  Efektivita a efektivnost předurčují naše jednání. Žijeme kontinuálním zlepšováním.

 • Loajalita

  Odpovědnost a solidarita jsou základem naši firemní kultury.

Tone from the Top

Náš trvale udržitelný firemní úspěch spočívá určitým způsobem na spolehlivosti a výkonnosti zaměstnanců. Společnost Erdrich nese za své zaměstnance velkou zodpovědnost a je si toho vědom. Naše kultura řízení je proto založena na následujících společných hodnotách (Informační schéma je k dispozici také ke stažení):

Principy

+ VELMI DŮLEŽITÁ JE PRO NÁS COMPLIACE.
Ve všech společnostech Erdrich a podél dodavatelských řetězců směřujeme svoje obchodní procesy, jednání a rozhodnutí na právní zásady a etické hodnoty, zejména integritu a úctu k lidské důstojnosti a podporu spravedlnosti, transparentnosti, řízení a spolupráci v podnicích založenou na důvěře. Navíc se hlásíme k naší sociální odpovědnosti a požadujeme udržitelnost a ohleduplné zacházení se zdroji.
Abychom dodržovali povinnosti pečovat v oblasti lidských práv a ochrany životního prostředí a zabránili námi nebo našimi dodavateli porušení, implementujeme ve firemní skupině Erdrich provozní řízení rizik s cílem, identifikovat, zabraňovat, ukončovat nebo minimálně minimalizovat rizika v oblasti lidských práv a ochrany životního prostředí jako porušení právních zájmů také podél našich dodavatelských řetězců. Analýzy rizik se budou pravidelně provádět požadovaných oblastech. Navíc zakotvíme ve skupině Erdrich a jejím dodavatelském řetězci přiměřená preventivní opatření. Taková preventivní opatření budou mj.vhodné pořizovací strategie a nakupovací praktik, školení v relevantní oblastech obchodu, kontrolní opatření na základě rizika jako povinné dodržování kodexů chování pro zaměstnance a obchodní partnery.
Pověřená osoba Compliancí od společnosti Erdrich je kontaktní osobou pro dodržování povinností péče v oblasti lidských práv a ochrany životního prostředí.
+ DODRŽUJEME PŘEDPISY.
Každý z nás musí pro dodržování všech zákonů, předpisů a norem chování, které se ho týkají převzít sám odpovědnost a zodpovídat za své nesprávné chování.
+ NEKONÁME ZAKÁZANÉ OBCHODNÍ ČINNOSTI.
Respektujeme pravidla spravedlivé a otevřené soutěže a neuzavíráme žádné dohody, které by nepřípustně ovlivňovaly hospodářskou soutěž.
+ NIKOHO NEOVLIVŇUJEME A TAKÉ SE NENECHÁVÁME OVLIVŇOVAT.
Ucházíme se o obchody výhradně legální cestou. Každou formu korupce, úplatků, úplatkářství, krádeže, zpronevěry nebo vydírání zavrhujeme a je zakázaná. Vyhýbáme se již zdání, že bychom chtěli nekalými obchodními praktikami ovlivňovat obchodní rozhodnutí našich obchodních partnerů.
+ ŽÁDNÝ DAR BEZ DOHODY.
Peněžité a věcné dary pro kreativní a obecně prospěšné účely musí výhradně uvolnit a schválit vedení společnosti.
+ MALÉ DÁRKY, POZORNOSTI A POZVÁNKY UDRŽUJÍ PŘÁTELSTVÍ.
U nás existuje možnost k výměně společensky obvyklých zdvořilostí a přiměřené pozornosti, které slouží partnerskému vztahu. To však nesmí vést k domněnce, že jsme přístupní a podplatitelní pro osobní výhody, takže dodržujeme několik stanovených pravidel hry.
+ MYSLÍME GLOBÁLNĚ.
Respektujeme a dodržujeme všechny národní a mezinárodní předpisy, které omezují nebo zakazují import, export, vnitrozemský obchod zboží, technologií nebo služeb jakož i pečlivé zacházení s nerosty z konfliktních a vysoce rizikových oblastí.
+ NEZATAJUJEME OBCHODY.
Podporujeme mezinárodní boj proti praní peněz a velmi vážně bereme zákonné závazky.
+ MYSLÍME NA BUDOUCNOST NASTÁVAJÍCÍCH GENERACÍ.
Ochrana životního prostředí a zodpovědné zacházení s přírodními zdroji mají pro nás vysokou prioritu. Dodržujeme ekologické normy a zákony. Při naší denní práci také dbáme na zodpovědné zacházení s například vodou, elektřinou a papírem.
+ STARÁME SE O VZÁJEMNÉ OTEVŘENÉ, DŮVĚRYHODNÉ A FÉROVÉ ZACHÁZENÍ.
Problémy, konflikty a nežádoucí vývoj událostí může otevřeně řešit každý. Rychle odstraňujeme rozčílení a rychle řešíme latentní nebo otevřené konflikty. Kdo má něco na srdci, měl by to říct.
+ PROJEVUJEME VŠEM VÁŽNOST A RESPEKT.
Sporům se nelze vyhnout. Rozhodující je, aby všichni došli k řešení se vztyčenou hlavou a každý se cítil brán vážně.
+ SPOLÉHÁME SE NAVZÁJEM, PROTOŽE KAŽDÝ Z NÁS PRACUJE DISCIPLINOVANĚ.
Každý se zasazuje plnou silou o úspěch podniku a dodržuje, co slíbil. Nechceme odpočívat na úkor druhých.
+ INFORMUJEME RYCHLE A TRANSPARENTNĚ.
Co musí jednotlivý zaměstnanec vědět pro splnění svých úkolů se dozví přímo, srozumitelně a ne náhodou.
+ DĚLÁME SI PRO SEBE ČAS.
Vždy nasloucháme. Každá prosba má pro nás stejnou váhu.
+ NA PRVNÍM MÍSTĚ JE BEZPEČNOST.
Bezpečností práce a ochranou zdraví se staráme o bezpečné pracoviště.
+ PODPORUJEME VÁŠ PROFESNÍ A OSOBNÍ RŮST BEZ OPOMENUTÍ VAŠEHO SOUKROMÉHO ŽIVOTA.
Investujeme do vaší kvalifikace a klademe důraz na slučitelnost povolání a soukromého života.
+ NEMLUVÍME O INTERNÍCH INFORMACÍCH.
Provozní a obchodní informace jsou naše nejcennější majetkové hodnoty. Proto je pro nás samozřejmostí zachovávat mlčenlivost o podnikových a obchodních informacích a jiných interních záležitostech, stejně jako o osobních datech o každém jednotlivci, našich zákaznících, obchodních partnerech a dodavatelích.
+ NECHÁVÁME A AKCEPTUJEME KAŽDÉHO JAKÝ JE.
Naše rozmanitost je rozhodující pro úspěch společnosti jako globálního hráče. Proto netrpíme žádnou diskriminaci, obtěžování, mobbing nebo stalking. Zasazujeme se o rovné zacházení a rovnost šancí, bez uznávání etnického a sociálního původu a postavení, pohlaví, barvy pleti, náboženství nebo ideologie, invalidity, stáří, sexuální orientace, genetických znaků nebo majetku.
+ KAŽDÝ, OBZVLÁŠTĚ PAK VEDENÍ, JE DOBRÝM PŘÍKLADEM.
To platí také pro každodenní „maličkosti života“.

 

Systém oznamovatelů

Neopomenutelné zásady naší každodenní práce jsou kvalita, shoda s právem a integrita. Vy, jako náš zákazník, dodavatel nebo partner od nás můžete očekávat, že se naše jednání zakládá na dodržování společensky akceptovaných hodnot, právního rámce a vnitropodnikových směrnic. Pokud by, z nějakého důvodu a navzdory našemu úsilí, mělo i přesto dojít k tomu, že se v našem obchodním prostředí (stále ještě) nedodržují nebo alespoň ne zcela dodržují platné předpisy, usilujeme o to, abychom dodržování neprodleně zajistili. Pokud máte jakékoliv náznaky porušení právních předpisů, zejména porušení lidských práv a souvisejících enviromentálních standardů, které jsou v souladu s německým Zákonem o náležité péči v dodavatelském řetězci (LkSG) ze strany naší společnosti, vyzýváme vás tímto, abyste se takovým porušením zabývali a oznámili nám jej. Nahlášení takové případu je dobrovolné a lze jej směřovat anonymně na mailovou adresu erdrich.reporting-channel.com.

V pravidlech, jak správně postupovat naleznete veškeré informace o hlavních rysech systému oznamování, jeho dostupnosti, právech a povinnostech.

Dodržování předpisů v dodavatelském řetězci

Firemní skupina Erdrich provozuje svoji činnost na mnoha trzích a musí proto čelit široké škále různých požadavků a výzev. Obchodní aktivity společnosti Erdrich se řídí principy etiky, čestnost a dodržováním zákonů. Zákon o náležité péči v dodavatelském řetězci tvoří jádro naší firemní filozofie a odpovědnosti směrem k občanům a životnímu prostředí.
Tímto prohlášením o principech se zavazujeme přijmout Zákon o náležité péči v dodavatelském řetězci jako vyjádření našeho závazku ke spravedlivému, udržitelnému a eticky odpovědnému podnikání.

Naše požadavky a zásady na spolupráci s našimi obchodními partnery, zejména k dodržování etických standardů, aplikovatelného práva a integrity jsme vymezili písemně v kodexu chování pro obchodní partnery. Další informace o tom naleznete na kodex chování.